logo


Beth sy’n ein gyrru

Rydym yn frwdfrydig am ddarparu newid yng Nghymru ac yn credu’n daer y gellir datblygu ymagwedd bartneriaeth Gymreig unigryw newydd y mae ei hangen i fodloni’r her sylweddol o drawsnewid ein heconomi a darparu gwasanaethau cyhoeddus o’r radd flaenaf, sy’n rhad ac am ddim wrth eu defnyddio ac ar gael i bawb sydd eu hangen. Mae hyn yn galw am i ni newid ein ffordd o feddwl yn sylweddol, gan roi ideoleg, gwleidyddiaeth a dogma’r gorffennol o’r neilltu. Yn y byd modern, rhaid wrth atebolrwydd mwy am yr hyn a ddarperir, canlyniadau’n hytrach na mewnbynnau. Rhaid i’r ffocws fod ar foderneiddio ein heconomi, ein hysgolion, ein hysbytai a’r isadeiledd cyhoeddus arall gan sicrhau’r cymorth iawn, yr isadeiledd iawn, yn y lle iawn, ar yr adeg iawn ac am y gost iawn. Er y gellir darparu cyrhaeddiad addysgol da a gofal iechyd ardderchog mewn adeiladau gwael a heb offer modern trwy ymdrechion a gwaith caled athrawon a gweithwyr proffesiynol gofal iechyd, mae pawb yn elwa’n sylweddol o well cyfleusterau ac amgylchedd addas modern.


Drwy ymchwil helaeth, profiad personol a mewnwelediad rhyngwladol, rydym yn deall yn llawn problemau a materion mentrau PPP y gorffennol, y sbectrwm eang o fodelau sy’n bodoli ac sy’n cael eu datblygu a gallwn nodi’r ymarfer gorau. Rydym yn ceisio defnyddio’r wybodaeth hon i ddatblygu datrysiadau wedi’u teilwra a helpu i ddatblygu mathau o bartneriaeth leol arloesol, sy’n bodloni anghenion cymdeithas, cwsmeriaid, yn amddiffyn budd ehangach y cyhoedd ac yn rhoi gwir werth am arian i’r trethdalwr.


Mae yna rhai pethau y mae’r sector cyhoeddus yn eu gwneud yn well ac eraill lle mae gan y setor preifat fwy i’w gynnig. Pwrpas partneriaethau cyhoeddus preifat yw mateisio ar rinweddau gorau’r ddau sector –  mae’r holl yn fwy na chyfanswm y rhannau.