logo


Codi Arian

Cyswllt allweddol ar gyfer codi arian

 

Mae gennym brofiad helaeth o godi arian ar gyfer prosiectau, ac wedi diogelu ystod o grantiau ac wedi gweithio mewn partneriaeth i helpu denu buddsoddiad ecwiti preifat. Mae gennym ddealltwriaeth dda o’r farchnadle ac rydym yn meddu ar rwydwaith eang a gallwn sicrhau bod gennych wybodaeth gywir a chadarn sydd wedi’i hymchwilio’n dda – ffactor hollbwysig.


 Partneriaethau Cyhoeddus Preifat

 

Ar gyfer partneriaethau cyhoeddus preifat, mae gennym brofiad helaeth o godi arian ar gyfer prosiectau ac mae ein pobl wedi gweithio’n agos â phrif arianwyr y DU gan gynnwys grwpiau sefydliadol a buddsoddi arweiniol.


 

 

 

Busnes

 

Mae ar y rhan fwyaf o fusnesau angen cyrchu arian o bryd i’w gilydd, am amrywiaeth o resymau gan gynnwys Twf Busnes, Gweithdroad Busnes, Ail-ariannu/Ailstrwythuro, Cyfuniadau a Chaffaeliadau, ac MBO’/MBI’s.


Mae gennym berthnasoedd agos â nifer o ddarparwyr ecwiti preifat gan gynnwys cwmnïau cyfalaf menter, VCT a chyllid ased.


Grantiau

 

Mae Societas yn darparu cymorth ymarferol i sefydliadau gyda cheisiadau am grantiau ac yn eu helpu i ddod o hyd i arianwyr perthnasol a phriodol i gefnogi prosiectau. Mae gan bersonél y cwmni brofiad helaeth a hanes da trawiadol o wneud ceisiadau llwyddiannus am grantiau i Gynulliad Cymru, awdurdodau lleol, y llywodraeth ganolog, y loteri Genedlaethol, credydau  treth tirlenwi ac ystod o ymddiriedolaethau elusengar.


Gallwn eich helpu chi i


  • baratoi cynllun busnes addas sydd nid yn unig yn mynd i’r afael â’ch prosiect chi, ond hefyd, gydag unrhyw feysydd ychwanegol y mae darparwr y grant yn eu hystyried yn bwysig
  • paratoi rhagolwg ariannol i gynnwys cyfrifon elw a cholled, llif arian a mantolenni, sy’n sicrhau eich bod yn bodloni meini prawf cymhwyso’r grant
  • rhoi’r broses o wneud cais am grant o’r cyfnod cofrestru i’r cyflwyno, gan leihau’r amser y mae angen i chi ei dreulio ar y cais.