logo


Cyfreithiol

Telerau ac Amodau’r Safle

Mae mynediad i a’r defnydd o safle Societas Management Ltd yn amodol ar y telerau a’r amodau a ganlyn ac â chyfreithiau Lloegr a Chymru.

Hawlfraint

Hawlfraint © Societas Management Ltd 2012.  Cedwir pob hawl.  Mae Societas Management Ltd yn berchen ar bob hawlfraint a hawliau eiddo deallusol ym mhob testun, delwedd, sain, meddalwedd a deunydd arall ar y safle hwn, neu maent wedi’u cynnwys gyda chaniatâd y perchennog perthnasol.

Cewch bori’r safle hwn ac atgynhyrchu darnau trwy argraffu, lawrlwytho i ddisg caled a thrwy ddosbarthu i bobl eraill, ond, ym mhob achos, at ddibenion anfasnachol, gwybodaethol a phersonol yn unig. Ni chaniateir atgynhyrchu unrhyw ran o’r safle er mwyn ei werthu neu ei ddosbarthu er elw masnachol, ac ni chaniateir ei addasu neu ei ymgorffori mewn unrhyw waith, cyhoeddiad neu safle arall. Ni roddir unrhyw drwydded na hawl arall.

Nodau masnach

Mae Societas Management Ltd naill ai’n berchen ar bob nod masnach a arddangosir ar y safle hwn neu’n eu defnyddio gyda chaniatâd y perchnogion.

 Cynnwys

Mae’r wybodaeth sydd ar y safle hwn wedi’i chynnwys yn ddidwyll ond at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Ni ddylid dibynnu arni at unrhyw ddibenion penodol ac ni roddir unrhyw gynrychiolaeth na gwarant o ran ei chywirdeb, cyflawnrwydd neu addasrwydd i unrhyw ddiben arbennig nac unrhyw safle sy’n gysylltiedig â hi. Ac eithrio i’r graddau na chaniateir cyfyngiad o’r fath o dan gyfraith Lloegr, ni fydd Societas Management Ltd, nac unrhyw rai o’i gysylltiedigion, na’i weithwyr yn atebol am unrhyw golled, difrod na chost sy’n codi mewn contract, camwedd neu fel arall o ganlyniad i unrhyw ddibynadwyedd ar wybodaeth sydd yn y safle hwn, mynediad at neu ddefnydd neu anallu i ddefnyddio’r safle hwn neu unrhyw safle sy’n gysylltiedig ag ef gan gynnwys, heb gyfyngiad, unrhyw golli elw, colled anuniongyrchol, damweiniol neu ganlyniadol.

Defnydd

Ni chaiff eich gwybodaeth na gweithgaredd ar y safle hwn:

  • fod yn ffals, anghywir na chamarweiniol;
  • dorri unrhyw gyfreithiau, rheoliadau, trwyddedau neu hawliau trydydd parti;
  • ymyrryd mewn unrhyw ffordd â ffordd iawn o weithio’r safle ac yn arbennig ni chewch drechu diogelwch, ymyrryd â, hacio i mewn i na tharfu ar weithrediad y safle na rhyng-gipio, cyrchu heb awdurdod na difeddiannu unrhyw system, data na gwybodaeth bersonol fel y diffinnir yn Neddf Diogelu Data 1998.

Fel arfer, y bwriad yw bod y safle hwn ar gael 24 awr y dydd a 7 diwrnod yr wythnos. Ni fydd Societas Management Ltd yn atebol am unrhyw fethiant i gyflawni’r lefel argaeledd hwn.

Efallai y caiff y safle ei hatal dros dro a heb rybudd os bydd y system yn methu, yn cael ei chynnal neu ei hatgyweirio, neu am resymau y tu hwnt i reolaeth Societas Management Ltd.

Rydych yn cytuno i ad-dalu Societas Management Ltd yn llawn mewn perthynas â phob colled, cost, gweithred, hawl, ac atebolrwydd y bydd Societas Management Ltd neu ei gysylltiedigion yn mynd iddynt oherwydd eich bod yn torri neu ddim yn cadw at y telerau hyn neu o ganlyniad i unrhyw wybodaeth y byddwch chi’n ei chyflwyno i ni.

Bydd Societas Management Ltd yn gwneud pob ymdrech rhesymol i wahardd firysau (a dyfeisiau dinistriol tebyg) o’r safle ond ni all warantu y bydd firysau (a dyfeisiau dinistriol tebyg) wedi’u gwahardd a dylech gymryd camau priodol sy’n gysylltiedig â’r risg hwn.

Safleoedd cysylltiedig

Mewn gwahanol fannau ar y safle efallai y cewch gynnig dolenni awtomatig i safleoedd rhyngrwyd eraill sy’n berthnasol i agwedd penodol ar y safle hwn. Nid yw hyn yn dynodi bod Societas Management Ltd na’i gysylltiedigion o reidrwydd yn gysylltiedig ag unrhyw rai o’r safleoedd eraill hyn na’u perchnogion. Er mai bwriad Societas Management Ltd yw bod y safleoedd hyn o ddiddordeb i chi, ni fydd Societas Management Ltd na’i gysylltiedigion na’u gweithwyr yn gyfrifol nac yn atebol mewn unrhyw ffordd am y safleoedd eraill hyn nac am yr wybodaeth sydd ynddynt.

Caiff y telerau hyn eu llywodraethu gan a’u dehongli’n unol â Chyfraith Lloegr ac mae pob parti i’r telerau hyn yn ymostwng i awdurdodaeth anghynhwysol Llysoedd Lloegr a Chymru.