logo


Polisi Preifatrwydd

Diogelu preifatrwydd cwsmeriaid a defnyddwyr

Mae eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni. Rydym yn cymryd gofal i ddiogelu preifatrwydd cwsmeriaid a defnyddwyr gwefan Societas Management Ltd. Wedi’i amlinellu isod, mae esboniad o sut rydym yn prosesu gwybodaeth am bobl sy’n ymweld â’r wefan.

Casglu gwybodaeth bersonol

Gellir defnyddio’r wybodaeth rydym yn ei chasglu a’i storio yn ystod defnydd arferol o’r safle i fonitro a gwerthuso sut y caiff rhannau arbennig o’r wefan eu defnyddio. Nid oes unrhyw ddata personol yn cael ei gasglu o ganlyniad i ddefnydd o’r math hwn.

Ar rai tudalennau yn y safle hwn, mae gennych yr opsiwn i gyflwyno gwybodaeth bersonol i Societas Management Ltd er mwyn i ni allu anfon rhagor o wybodaeth atoch. Mae’r tudalennau hyn yn esbonio sut y caiff yr wybodaeth hon ei defnyddio.

Ni fyddwn, heb eich caniatâd, yn datgelu unrhyw wybodaeth bersonol y byddwn yn ei chasglu amdanoch pan fyddwch yn ymweld â’r safle i drydydd parti y tu allan i Societas Management Ltd. Trwy gyflwyno’ch gwybodaeth bersonol yn y wefan hon, byddwch yn rhoi eich caniatâd iddi gael ei phrosesu yn y ffordd a ddisgrifir uchod gan Societas Management Ltd.

Os ydych wedi cyflwyno gwybodaeth bersonol trwy’r wefan hon ac yn dymuno i ni beidio â’i defnyddio at y dibenion y bu i chi ei chyflwyno ar eu cyfer, cysylltwch â info@societasmanagement.com

Mae’r cwmni’n cefnogi ac yn cadw at Egwyddorion Diogelu Data yn llawn fel y’u hamlinellir yn Neddf Diogelu Data 1998. Yn unol â hyn, mae’r canlynol yn amlinellu ein polisi preifatrwydd ar eich cyfer chi.

Cyn neu pan gesglir gwybodaeth bersonol, byddwn yn nodi at ba bwrpas y mae’r wybodaeth yn cael ei chasglu.

 

• Byddwn yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol er mwyn bodloni’r dibenion hynny a nodwyd gennym ac at ddibenion cydnaws eraill yn unig, oni fyddwn yn cael caniatâd yr unigolyn dan sylw neu fel y mynno’r gyfraith.

 

• Byddwn ond yn cadw gwybodaeth bersonol cyn hired ag y bydd rhaid er mwyn bodloni’r dibenion hynny.

 

• Byddwn yn casglu gwybodaeth bersonol trwy ddulliau cyfreithlon a theg a, lle bo’n briodol, gyda gwybodaeth neu ganiatâd yr unigolyn dan sylw.

 

• Dylai gwybodaeth bersonol fod yn berthnasol i’r dibenion y bydd yn cael ei defnyddio ar eu cyfer, ac, i’r graddau angenrheidiol ar gyfer y dibenion hynny, dylai fod yn gywir, yn gyflawn ac yn gyfredol.

 

• Byddwn yn diogelu gwybodaeth bersonol trwy ddulliau diogelu rhesymol yn erbyn colled neu ladrad, yn ogystal â mynediad, datgelu, copïo, defnydd neu addasiad diawdurdod.

 

• Bydd gwybodaeth am ein polisïau a’n harferion sy’n gysylltiedig â rheolaeth gwybodaeth bersonol ar gael yn rhwydd i gwsmeriaid.

 

Rydym yn ymroi i ymgymryd â’n busnes yn unol â’r egwyddorion hyn er mwyn sicrhau bod cyfrinachedd gwybodaeth bersonol yn cael ei ddiogelu a’i gynnal.