logo


Cyfrifoldebau Cymdeithasol Corfforaethol

Beth yw Cyfrifoldebau Cymdeithasol Corfforaethol (CSR)?


Mae ein diffiniad ni o CSR yn syml – rydym yn credu bod gan bob sefydliad a phob unigolyn gyfrifoldeb i greu gwell ddyfodol.


Sut rydym ni’n cyfrannu at hyn

 

Nod  Societas yw bodloni’r her hon trwy:-


  • Denu a datblygu’r bobl orau;
  • Lleihau ein hôl troed amgylcheddol;
  • Bod yn dryloyw wrth weithredu a chofnodi;
  • Cefnogi’r cymunedau rydym yn gweithredu ynddynt


Nod Societas yw bodloni her datblygu cynaliadwy trwy reoli’r effaith cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd ehangach sy’n codi o’n gweithgarwch busnes gyda’r bwriad o wneud cyfraniad ystyrlon at ddyfodol mwy cynaliadwy. Rydym yn cydnabod y bydd ein cwmni’n cael ei farnu nid yn unig ar faint ein helw ond ar effaith positif ehangach ein rheolaeth gorfforaethol. Felly, ein nod yw darparu gwasanaethau o’r radd flaenaf sy’n elwa’n holl randdeilaid, wrth weithredu o fewn terfynau amgylcheddol; cyfyngu ar ein heffaith lle bo’n bosibl; gweithio i’r lefel unplygrwydd uchaf; gwneud y mwyaf o’r buddiannau a lleihau costau.


Cliciwch i edrych ar ein Polisi Amgylcheddol


Gwell gweithredoedd na geiriau

 

Ymhlith yr enghreifftiau o’r hyn rydym yn ei wneud y mae:-

 

Rydym yn cyfrannu arian i brosiect Carbon Coetiroedd Coed Cadw sy’n gywerth â’r allyriadau carbon a wnawn. Mae’r prosiect atafaeliad hwn yn creu ac yn cynnal coetiroedd brodorol.


Rydym yn annog ein staff a’n partneriaid i gynorthwyo’n weithredol yn eu cymuned leol. Er enghraifft, fel Ymddiriedolwyr elusennau lleol e.e. XL Wales, elusen gwyddoniaeth ac arloesedd sy’n darparu dros 400 o sioeau teithiol i dros 33,000 o blant yn Ne Cymru y flwyddyn neu gyfrannu amser, arbenigedd ac ymdrech yn rhad ac am ddim e.e. Ymddiriedolaeth Gerddi Hanesyddol Cymru.