logo


Cynllunio Busnes

Rydym yn ymgymryd â  gwasanaethau cynllunio busnes i’r sectorau cyhoeddus a phreifat a’r trydydd sector.


Gallwn helpu gyda phob cyfnod a darparu’r lefel o gymorth y mae arnoch chi ei angen, gan ymgymryd ag ymchwil fanwl a deall yr hyn sydd yn eich pen â’i roi ar bapur mewn ffordd rymus.


Ar gyfer y sector cyhoeddus

 

Rydym yn darparu ystod o gyngor a chymorth cynllunio busnes gan gynnwys


  • sefydlu dichonoldeb prosiect penodol
  • datblygu achos busnes ar gyfer cael arian
  • datblygu cynllun busnes ar gyfer menter ar y cyd
  • cynhyrchu cynlluniau busnes prosiect-benodol

 

Ar gyfer busnes

 

Yn yr un ffordd, ar gyfer y sector preifat, p’un a ydych yn cychwyn o’r newydd, yn ehangu neu’n cynllunio caffaeliad, byddwn yn gweithio gyda chi i’ch helpu i barhau i fod yn gystadleuol ac i ddod o hyd i arian priodol. Golyga ein profiad o weithio gyda nifer o sefydliadau mewn ystod eang o ddiwydiannau, a gyda chwmnïau ar bron bob cyfnod o ddatblygiad ein bod mewn sefyllfa ddelfrydol i nodi maglau y gall busnesau eu hwynebu wrth iddynt ddatblygu a thyfu. Rydym yn credu mai cael cynllun busnes effeithiol sydd wedi’i ysgrifennu gan y bobl iawn, yn y fformat iawn ac wedi’i gyflwyno i’r arianwyr /darparwyr cyllid iawn, yw’r ffordd fwyaf effeithiol o godi arian ar gyfer eich cwmni neu brosiect.

 

Ar gyfer y trydydd sector


Rydym hefyd yn deall gofynion penodol ac unigryw’r trydydd sector, gan ddod â phrofiad o arwain, datblygu a gweithredu cynlluniau’n llwyddiannus at ei gilydd ar gyfer elusennau a sefydliadau dielw, fel Ymddiriedolwyr ac uwch reolwyr. Gall cynllun busnes da ddarparu fframwaith i wireddu’r weledigaeth, osgoi’r weledigaeth rhag drifftio, fod yn sail i godi arian a nodi camau ymarferol i wneud y mwyaf o fuddiannau. Gan mae’n debyg y bydd adnoddau’n dynn, bydd y cynllun busnes yn eu galluogi i gael eu dyrannu’n effeithiol. Mae ymgysylltiad Ymddiriedolwyr, staff, gwirfoddolwyr a rhanddeiliaid allanol yn y broses yn allweddol ac yn ganolog i’n ffordd o weithio. Rydym yn credu’n gryf y dylai’r trydydd sector, er ei fod yn wahanol i fusnes, weithredu mewn ffordd mor debyg i fusnes â phosibl i sicrhau effeithiolrwydd, effeithlonrwydd a ffocws i ddarparu’r buddiannau mwyaf posibl.