logo


Dogfennau diddorol

Yn y rhan hon rydym wedi clustnodi a dewis adroddiadau yr ydym yn meddwl ei bod o bwys ac o ddiddordeb i’r rhai sydd yn diddori mewn partneriaeth rhwng y sector gyhoeddus a phreifat. Byddem yn diweddaru y wybodaeth yn aml. Os eich bod yn gwybod am adroddiad neu ddogfen diddorol y buasech yn hoffi ei rannu neu argymell danfonnwch e os gwelwch yn dda i to info@societasmanagement.com . Yna mi wnawn ei arddangos yma fel bod pawb yn gallu ei ddarllen.


A Guide to Guidance – Sourcebook for PPP’s


Llawlyfr ar y cyd rhwng a Frontier Economics sydd wedi ei anelu at swyddogion sector gyhoeddus a chyfrifoldeb am brosiectau. Ceir dau fersiwn – prosiectau cyffredinol naill a TEN-T’s.


National Audit Office – Financing PFI projects in the credit crisis and the Treasury’s response

 

Mae’r addroddiad yn astudio effaith y dirwasgiad gredyd ar brosiectau adeiladu a moderneiddio y llywodreath sydd yn cael ei ariannu gan y sector breifat, ymateb y trysorlys a’r her sydd i ddod.


Ymysg y prif ganlyniadau yw er bod cost ariannu prosiectau wedi bod yn uwch yn 2009 roeddynt o hyd o werth eu harian. Mynegwyd pryder am gwerth ariannol os parheir gyda’r trefniadau presennol. Awgrymi’r bod sawl rhinwedd bositif i Infrastructure UK.

  


Public Private Partnerships in Europe – before and during the recent financial crisis

 

Wedi ei baratoi ar y cyd rhwng Canolfan Arbenigedd PPG Ewrop ar Adran Astudio Economaidd a Cyllid, mae’r adroddiad yn crynhoi y wybodaeth ddiweddaraf am bwysigrwydd PPG yn Ewrop gan gynwwys edrych ar esblgiad PPG. Mae’n cynnwys crynodeb fanwl or farchnad gan sylwi bod gwahaniaethau yn parhau rhwng gwledydd a bod nifer y trafodion wedi lleihau.Capital markets in PPP financing: Where we were and where are we going


Wedi ei gyhoeddi gan Canolfan Arbenigedd PPG Ewrop yn 2010, mae’r adroddiad yn cynnwys cyflwyniad i hanes y farchnad ariannu prosiectau PPG ac yn edrych ar gwahanol ffyrdd i’w hatgyfnerthu.


 
Global Guide to Public Private Partnerships

 

Yn dilyn eu canllaw i PPG yn Ewrop a gyhoeddwyd yn 2005 mae Allen and Overy wedi cyhoeddi canllaw byd sydd yn ceisio codi ymwybyddiaeth o’r ffactorau sydd ei hangen ar gyfer PPG llwyddiannus. Mae’n cynnwys gwybodaeth fanwl am fodelau gwahanol PPG led y byd, gwahaniaethau mewn ddeddf ayb rhwng gwledydd.


The European PPP Report 2009

 

 Cyhoeddwyd gan DLP Piper gyda mewnbwn gan Canolfan Arbenigedd PPG Ewrop mae’r adroddiad mewn tair rhan. Mae’r cyntaf yn grynodeb o’r farchnad yn Ewrop ac yn trafod sut o bosib y bydd yn newid yn y dyfodol. Yn rhan dau, ceir gwybodaeth am wledydd unigol gan gynnwys ei polisiau a deddfau trad bod rhan tri yn cynnwys rhestrau o brosiectau wedi eu creu o fas-data Infra-News.European Commission Communication on PPP

Cyhoeddwyd gan Gomisiwn Ewrop fis Tachwedd 2009. Mae’n ddogfen bwysig am sawl rheswm yn benodol gan ei bod yn uchwlbwyntio y rhan bwysig sydd gan PPG fel rhan o Gynllun Economaidd Ewrop. Ceir gwybodaeth am sut bydd y Comisiwn yn hybu PPG, gan newid deddf ac anogi cyfuno arian grant a arian preifat.Closing the Infrastructure Gap: The role of Public Private Partnerships

 

Mae’r addroddiad gan Deloitte rhinweddau PPG ac yn esbonio sut gall lywodraethau ddefnyddio fodelau PPG o wahanol wledydd, y pwisgrwydd o ddysgu gan eraill ar camau bod rhaid i lywodraethau ei cymeryd os yn newydd i PPG.


 Public Private Partnerships in Education

 

Mae’r addroddiad gan Addysg Rhyngwladol, sef undeb yn cynnwys gwybodaeth am PPG mewn addysg led y byd a safbwynt undebau ohono. Wedi ei ysgrifennu i helpu dealltwriaeth undebau o’r pwnc mae’n ddogfen ddiddorol sydd yn cynnwys gwybodaeth eang am gwahanol systemau addysg.


 Unlocking investment to deliver Britain’s low carbon future


Yn yr addroddiad hwn gan Gomisiwn y Banc Prosiectau Gwyrdd, mae’r angen am sefydiad newydd ar gallu i sicrhau’r buddsoddiad sydd ei angen am economi di-garbon yn cael ei uchelbwyntio. Amcangyfrif bod angen £550 biliwn i sicrhau cyraedd targedau amgylcheddol y DU ar gyfer 2020 ond bod sawl sialens gan gynnwys diffyg buddsoddiad ar hyn o bryd a bod angen cymorth gan lywodraeth gan bod y dasg mor enfawr.

  
Global Infrastructure Finance Review


Ceir manylion swmpus am y farchnad fuddsoddi mewn prosiectau PPG ac eraill gan gynwwys tablau o’r prif gwmniau a sectorau.


  
PPP Procurement: Review of Barriers to competition and efficiency in the procurement of PPP project

 

Adroddiad gan KPMG ar ran Infarstructure Australia yn argymell strategaethau i arloesi problemau ar gyfer parhau gwellianau yn y farchnad PPG yn Awstralia. Ceir manylion am fodelau newydd a gwersi o wahanol wledydd.Partneriaethau Cyhoeddus-Phreifat. Ymchwiliad Pwyllgor Cyllid y Cynulliad


Ceir canlyniadau ynchwiliad pwyllgor cyllid yn Cynulliad ar PPG. Yn yr adroddiad cyntaf mae’r pwyllgor yn cynnig ei casgliadau rhagarweiniol ar beth sydd ei angen os bod Cymru am fanteisio ar adnoddau ar arbeinigedd sydd ar gynnig gan y sector preifat go gyfer y sector gyhoeddus.


Adroddiad 1

Adroddiad 2


Mae’r ail adroddiad yn pwysleisio rai o’r wahanol fodelau PPG sydd ar gael a pha rai effallai y gellir ei defnyddio yng Nghymru i helpu oroesi i sialens fawr o foderneiddio ysgolion, ysbytai ayb sydd yn cyrraedd safonau yr 21ain Ganrif.