logo


Ein Hymagwedd

Partneriaeth – yr allwedd i lwyddiant

 

Mewn gair, mae ein henw Societas (Lladin am ‘partneriaeth’) yn disgrifio ein hymagwedd a’n hegwyddor. Rydym yn credu’n frwd bod partneriaeth yn allweddol i lwyddiant, gan weithio ochr yn ochr â’n partneriaid a’n rhanddeiliaid i hwyluso newid, i alluogi trawsffurfiad, ac i gyflawni rhagoriaeth wrth ddarparu gwasanaethau.


Wedi astudio’r farchnad, rydym wedi dewis cadw ein costau sefydlog mor isel ag sy’n ymarferol, gan ddarparu datrysiadau cost effeithiol a gyflawnir trwy sefydlu cyfres o bartneriaethau hirdymor strategol gyda sefydliadau a phobl y mae eu sgiliau a’u hanes wedi’u hen brofi, ac yn gadarn.


Rhoi blaenoriaeth i’n cleientiaid

 

Rydym yn credu mewn gweithio’n agos â’n cleientiaid, gan rannu eu hamcanion, a’u helpu i ddarparu eu gweledigaeth. Felly, pan fo’r holl feini prawf allweddol wedi’u bodloni, rydym yn gwybod bod pobl yn hoffi gweithio gyda phartner y gallant adeiladu perthynas ag ef sy’n seiliedig ar ymddiriedaeth, cydweithio a dealltwriaeth.


Rydym yn onest ac yn agored wrth weithredu, rydym yn sensitif i’ch anghenion ac rydym yn gwneud ein gorau bob tro i ddarparu opsiynau a chynigion amgen. Os nad ydym yn sicr y bydd y manteision yn fwy na’r costau, nid ydym yn argymell eich bod yn cymryd camau ac yn cyfaddef nad ydym yn gwybod yr ateb. Yn ei dro, rydym yn gofyn i’n partneriaid a’n cleientiaid fod yr un mor ddidwyll, a gweithredu ar eu geiriau.


Rydym yn gwneud ein gorau i beidio â neidio i gasgliad, ond yn hytrach, i ofyn cwestiynau nes bydd gennym ddarlun clir a manwl. Rydym yn credu’n gryf bod meddwl yn fanwl gywir yn hollbwysig: ar fod yn drylwyr ac yn glir, a pheidio â derbyn rhywbeth ar ei olwg.


Ein dymuniad yw gwneud yn siŵr bod y prosiectau rydym yn eu darparu’n gynaliadwy, ac mae’r adenillion a gewch chi o fuddsoddi yn ein gwasanaethau’n dda. Rydym yn gwneud ein gorau i weithio gyda’r safonau uchaf posibl; o ran ein gwaith ac wrth ymdrin ag eraill. Felly, rydym yn ymateb yn gyflym pan fydd rhywun yn gofyn am ein help; ac nid yw pryderon tymor byr yn ein gwrthdynnu rhag datrys y cwestiynau hanfodol.


Rydym yn gweithio’n galed o’r cychwyn cyntaf ac rydym yn ymrwymo i ddangos yr holl rinweddau hyn o’r cysyniad i ddiwedd un y prosiect a thu hwnt, ar gyfer pob cleient a phob prosiect.


Rydym yn falch o fod yn Gymraeg


Rydym yn cydnabod ac yn datblygu gwybodaeth leol ac atebolrwydd lleol gan hefyd gynnig safbwynt cenedlaethol a rhyngwladol.


Nid ydym am i’n cleientiaid fod yn ddibynnol arnom, felly bydd llawer o’n hegni’n mynd ar wirioneddol helpu sefydliad i helpu ei hun. Rydym yn edrych ar y byd mewn ffordd bositif, gan edrych ar y pethau da mewn sefyllfa a pheidio â rhoi’r gorau iddi pan fydd sefyllfaoedd yn mynd yn anodd. Ar yr un pryd, rydym yn chwilfrydig, gan herio’n hunain ac eraill i gyflawni mwy, gan barhau i fod yn bragmatig a realistig wrth greu strategaethau a rhaglenni y gellir eu gweithredu ac a fydd yn fuddiol ymhell i’r dyfodol.