logo


Ein prisiau

Rydym yn ymfalchïo ein hunain ar fod yn gystadleuol o ran pris, gan ddarparu gwerth am arian a hyblygrwydd yn y gwasanaethau a gynigiwn.


Ein nod yw bod ein trefn prisio’n dryloyw, ein bod yn cynnig gwerth am arian ac enillion ar fuddsoddiad i’r client. Mae ein hethos prisio mewn cydymffurfiad â’n cod ymarfer, gan sicrhau bod arferion cyffredin ymgynghorwyr eraill (fel peidio â throsglwyddo ad-daliadau teithio i gleientiaid; codi am ail-leoli staff; rhoi bil i gleientiaid am amser nad ydynt wedi’i weithio; ychwanegu gorbenion at ffioedd; codi cyfraddau sefydlog am dreuliau a chadw’r hyn na werir, neu godi tâl am bobl ar radd yn uwch na’u lefel ayb) yn cael eu hosgoi. Mae ein strwythur ffioedd yn ffi dryloyw hollgynhwysol syml ac rydym yn fwy na pharod i gynnwys ffioedd llwyddiant yn seiliedig ar berfformiad a darpariaeth.


Wrth weithredu ar brosiect Preifat/Cyhoeddus rydym yn fodlon cymryd rhan yn gynnar yn y fenter ar sail rhannu risg (ar ffurf ffi wrth gefn neu rannol wrth gefn) fel y gall y cleient elwa o’n harbenigedd o’r cychwyn. Mae hyn yn ein galluogi i nodi ac ymdrin â materion mewn ffordd effeithlon ac yn sicrhau nad yw’r broses yn cael ei gwahanu oddi wrth brif yrwyr y prosiect.