logo


Beth yw partneriaeth gyhoeddus breifat

Ers canrifoedd, mae’r sector preifat wedi bod yn rhan o ddarpariaeth gwasanaethau cyhoeddus ac isadeiledd gan ddarparu, er enghraifft, tollffyrdd, tollbontydd a hyd yn oed llongau rhyfel. Hefyd, fe fu’n rhan bwysig, a heb lawer o anghytuno, wrth adeiladu ysgolion, ysbytai a ffyrdd ayb.


‘Partneriaeth Cyhoeddus Preifat’ (PPP) yw’r term generig ar gyfer y perthnasoedd a lunnir rhwng cyrff cyhoeddus a’r sector preifat, yn aml gyda’r nod o gyflwyno adnoddau a/neu arbenigedd y sector preifat er mwyn helpu i ddarparu asedau a gwasanaethau sector cyhoeddus. Fe’i ddefnyddir i ddisgrifio ystod eang o drefniadau gwaith o bartneriaethau rhydd, anffurfiol a strategol i rai mwy hir-dymor a chymhleth, gyda’r defnydd o arian y sector preifat i fuddsoddi cyfalaf mewn gwasanaethau cyhoeddus, fel contractau gwasanaeth dylunio, adeiladu, ariannu a gweithredu (DBFO) a chwmnïau menter ar y cyd ffurfiol.


Dros flynyddoedd diweddar, bu cynnydd dramatig yn y nifer o lywodraethau sy’n symud ymlaen gyda PPPau, ac yn y mathau o PPP sy’n cael eu defnyddio ar hyd a lled y ddaear. Mae yna rhai pryderon cryf, a chyfiawnadwy, am y ffordd y mae partneriaethau cyhoeddus preifat wedi gweithredu yn y gorffennol. Mae modelau arloesol newydd yn cael eu datblygu o ganlyniad i’r angen i wella isadeiledd, ar yr un adeg â’r dirywiad economaidd sydd wedi cael effaith difrifol ar yr arian cyfalaf cyhoeddus sydd ar gael. Gyda’r ffaith nad allwn ei anwybyddu bod rhaid i awdurdodau lleol ddod o hyd i ffyrdd o wneud mwy gyda llai a gyda datblygiad isadeiledd, serch hyn, yn amlwg ar agendâu llywodraethol, mae PPP yn cynnig cyfleodd enfawr gydag amrediad sylweddol i gynyddu Partneriaethau Cyhoeddus Cymdeithasol Preifat (PSPP).


Yn Societas, mae gennym brofiad o nifer o’r modelau PPP ac rydym yn casglu gwybodaeth yn weithredol ac yn gwerthuso’r amrywiolion eang a ddefnyddir yn rhyngwladol gan gynnwys y ffurfiau arloesol newyddach. Rydym yn credu ei fod yn hanfodol asesu modelau a ddefnyddir yng ngwahanol rannau’r byd ac i geisio ymagweddau newydd, arloesol sy’n briodol yn lleol. Os hoffech ddysgu mwy am y gwaith hwn, cysylltwch â ni.