logo


Rheoli Newid

Newid yw un o’r ychydig bethau mewn bywyd y gallwch fod yn sicr ohono

 

Yn aml, mae newid yn achosi ofn ac yn cael ei wrthwynebu. Ond eto, mae’n rhaid i sefydliadau newid i addasu, gwella a pharatoi at y dyfodol. Gyda thoriadau i’r sector cyhoeddus ar y gorwel ac o wybod beth yw amgylchedd busnes yr oes sydd ohoni, mae cyflymdra newid yn cyflymu ac mae rheoli newid yn effeithiol yn bwysicach nag erioed.


Rydym yn darparu cymorth trwy gydol trawsnewidiad gan roi cyngor ar draws cylch bywyd newid, o ffurfioli strategaeth i siapio a rhoi rhaglenni ar waith i ddarpariaeth a gwireddiad buddiannau. Gall natur ein hymglymiad amrywio a chaiff ei deilwra i weddu’ch anghenion. Fe allwn fabwysiadu rôl rheoli rhaglen estynedig neu dim ond darparu adolygiad byr o’r prosiect. Gallwn ddarparu cymorth am ychydig ddyddiau’n unig neu dros gyfnod hirach, er enghraifft, gan gymryd swydd dros dro.


Rydym yn cydnabod bod sefyllfa pob un o’n cleientiaid, yn amlach na pheidio, yn un cymhleth ac amwys, ac rydym yn gweithio gyda nhw yn y cyflwr hwnnw o ansicrwydd a fflwcs. Rydym yn onest, ac yn dweud wrth gleientiaid nad allwn gael gwared ar anawsterau eu sefyllfa, ond y gallwn, gyda’n gilydd, weithio gyda realiti’r hyn sy’n digwydd i’w helpu i gyflawni eu goliau. Ein gobaith yw bod yn wir bartneriaid, gan rannu eich heriau a bod yr un mor frwdfrydig â chi wrth helpu i wneud eich sefydliad yn gryfach ac yn fwy llwyddiannus.


Gwneud y mwyaf o fuddiannau mentrau newid

 

Mae gwrthwynebu newid yn naturiol ac mae’n haws o lawer dweud ‘na’. Gall cadernid arferion, prosesau a strwythurau – pan eu bo’n gystadleuol a chynhyrchiol – helpu i gryfhau sefydliad. Ond pan fo cyflwr presennol sefydliad yn rhwystro’i allu i wasanaethu ar y cwsmer, i fod yn arloesol at y dyfodol, neu i elwa ar fenter newydd, mae’n rhaid newid, a hynny’n gyflym.


Mae cynllunio rhaglen newid fawr yn ofalus yn hanfodol os ydyw am lwyddo; rhaid ystyried pob goblygiad posibl menter arfaethedig, rhaid datblygu cynllun ar gyfer caffael gwybodaeth ac i ail-addysgu, a rhaid creu map i fonitro’r amgylchedd newydd yn barhaus. Rydym yn credu:-


 • Rhaid i raglenni rheoli newid gymryd golwg holistaidd ar draws holl ddimensiynau’r busnes fel bod pobl, prosesau a systemau’n cael eu halinio mewn ffordd integredig a chydlynol
 • Mae newid yn amodol ar allu ymgysylltu’n effeithiol â phawb y mae’n rhaid iddynt newid
 • Mae bod yn barod ar gyfer newid yn allweddol. Rhaid i chi adnabod canlyniadau pwysig newid, prif fesuryddion llwyddiant a sefydlu cynlluniau parodrwydd cryf i helpu’ch busnes i baratoi at a gweithredu newid
 • Rhaid cyfathrebu newid yn gyson, mewn ffordd briodol ac amserol
 • Rhaid i newid fod yn strwythuredig, yn weladwy ac yn gytbwys
 • Pwrpas newid yw deall pobl, bod yn onest a pharchu eraill


Rydym yn credu bod rheoli newid effeithiol yn cael ei yrru orau gan y bobl hynny yn y sefydliad sy’n mynd trwy’r newid, gyda chymorth lle bo angen. Gallwn roi’r profiad a’r cymorth angenrheidiol i chi trwy gydol y broses o newid a’ch helpu i reoli a gweithredu’ch mentrau newid yn llyfn ac yn llwyddiannus fel nad oes rhaid ofni newid, er efallai ei fod yn anochel.


Gallwn:-


 • Ddarparu rheolwr newid profiadol neu gyfarwyddwr rhaglen newid, a chanddynt hanes wedi’i brofi o ddarparu newid llwyddiannus.
 • Gweithredu fel catalydd i gyflymu canlyniadau mentrau cyfredol.
 • Cynnal gwiriad iechyd gwrthrychol i nodi cyfleoedd i wella ymhellach ar ymarferion cyfredol.
 • Creu a gweithredu datrysiadau arloesol, ar adeg pan fo bobl yn dechrau rhedeg allan o syniadau ffres.
 • Darparu adnodd tymor byr cost effeithiol i drosglwyddo gwybodaeth neu sgiliau, heb unrhyw oblygiadau cyfrif pennau neu gyflogres hirdymor.
 • Defnyddio ein sgiliau rheoli prosiect i sicrhau bod rhaglen bwysig yn cael ei darparu ar amser ac o fewn y gyllideb.
 • Nodi a gweithredu ymarfer gorau o sail profiad ehangach na’r un sy’n bodoli’n fewnol.
 • Darparu adnodd ychwanegol mewn rhaglenni trawsnewid ar raddfa fawr lle mae angen mwy o adnodd nag sydd ar gael yn fewnol.